Novecojuši likumi liedz brīvā laika ekonomikas strādniekiem saņemt pabalstus. Šis pilotprojekts rāda ceļu uz priekšu.

Novecojuši likumi liedz brīvā laika ekonomikas strādniekiem saņemt pabalstus. Šis pilotprojekts rāda ceļu uz priekšu.

Ekonomikas izaicinājumi un risinājumi

Pat ar samazinātu bezdarbu un pieaugošām algām, miljoniem cilvēku Amerikā joprojām nepieciešama papildu nauda, lai justos finansiāli droši – vai nu tāpēc, ka cenas pieaug, neparedzēti izdevumi vai vienkārši ikdienas dzīves sarežģītības dēļ. Brīvā darba tirgū vairāk nekā 7 miljoni amerikāņu izmanto iespējas papildināt savus ienākumus, vienkārši nospiežot lietotnes pogu. Lai gan inovācijas ir atvērušas jaunas durvis strādājošajiem, tās prasa arī politikas veidotājiem un privātajam sektoram pārdomāt, kā mēs atbalstām strādājošos, īpaši attiecībā uz būtiskajiem labumiem.

Politikas veidotāji gan galvaspilsētā, gan štatu galvaspilsētās visā valstī cenšas atrast risinājumu, kas der visiem, bet bieži vien skaļākās balsis bloķē progresu. Viena štata piedāvā ceļvedi citiem apsvērumiem: Pensilvānija.

Strādājot vienmēr ir bijuši kompromisi. Pilna laika darbinieki var saņemt uzņēmuma atbalstītas priekšrocības, bet lielākajai daļai ir maz elastības savā darba dzīvē. Nepilna laika darbinieki nesaņem ne priekšrocības, ne elastību. Brīvmākslinieki var izvēlēties, kad un kur strādāt un kādus darbus veikt, bet mūsu novecojušie likumi attur uzņēmumus no priekšrocību piedāvāšanas šiem strādniekiem.

Ir labāks ceļš. Ar Pensilvānijas gubernatora Džoša Šapiro atbalstu, DoorDash ir veicis darbību. Mēs nesen uzsākām sešu mēnešu portatīvo labumu uzkrājumu pilotprogrammu, kas ļaus Pensilvānijas iedzīvotājiem, kas sasniedz ienākumu slieksni mūsu platformā nākamajos mēnešos, saņemt papildu naudu no DoorDash uz priekšrocībām.

Brīvā darba tirgus priekšrocības

Mūsu redzējums šai programmai – un darba nākotnei plašāk – ir vadīts ar trim pamatidejām.

Pirmkārt, priekšrocībām jābūt proporcionālām. Vairāk strādā, vairāk pelni. Cilvēks, kurš strādā tikai dažas stundas nedēļā, var nesaņemt priekšrocības, savukārt cilvēks, kurš strādā 15 stundas nedēļā, saņems dažas, un cilvēks, kurš strādā 25 stundas nedēļā, saņems vairāk. Patiesi, brīvība pavadīt tik maz vai tik daudz laika, cik viņi izvēlas, ir viens no pievilcīgākajiem brīvprātīgā darba aspektiem, un priekšrocības jāpiešķir attiecīgi.

Otrkārt, priekšrocībām jābūt elastīgām. Tie, kas piedalās pilotprogrammā, var izmantot noguldījumus pēc saviem ieskatiem, vai nu pensijai, apmaksātam brīvlaikam vai veselības, redzes vai zobu apdrošināšanai. Daudziem cilvēkiem jau ir veselības apdrošināšana caur pilna laika darbu, laulāto vai vecāku. Dažādas vajadzības prasa iespējas, nevis vienotu risinājumu.

Visbeidzot, priekšrocībams jābūt portatīvam, tas nozīmē, ka tajos paliek indivīds, kas tos ir nopelnījis, nevis tie ir saistīti ar uzņēmumu. Saistot priekšrocības ar nodarbinatitbu ir izaicinoši, kaut ko ir pieredzējis ikviens, kurš ir zaudējis darbu – un priekšrocības, kas tam seko. Saskaņa ar Gallup aptauju, viens no sešiem darbiniekiem ir palikuši darbos, kurus citkarti pametu par bailes zaudēt veselības priekšrocības. Ja kads vēlas pamet mūsu platformu nedēļas vai mēnešus ilgi, iegūtajam labumam joprojäm jaiet lîdzi viņiem.

Pensilvânija ir izveidojusi progresâ ceļu no têrauda rûpnîcâm lîdz robotikas laboratorijâm un tâ var bût ideâls testêšanas laukums šai programmai. Gov. Šapiro ir parâdîjis ka viņs ir apņêmies panâkt taustâmu progresu visiem strâdnîkiem.

Sâkuma punkts

Galvenais ir pilots. Tas pârstâv sâkuma punktu. Bet mês ceram ka tas parâda ka mês varam vienlaicîgi pilnvarot cilvêkus strâdât tâ kâ viņi izvêlas piekļût priekšrocîbâm un saglabât pakalpojumus pieejamus. Pensilvânija sper soli lai strâdnîki var bût vairâk pilnvaroti izvêlêties kâ viņi vêlas strâdât bez drošîbas upurçšanas. Cerams ka citi pievêrsîs uzmanîbu un sekos piemêram.

Bet viena lieta ir skaidra: Neatkarîgs darbs ir šeit lai paliktu. Lietotnes balstîtâs platformas 2022.gadâ deva vairâk nekâ $212 miljardus ASV ekonomikai skaitlis kas gatavs dubultoties lîdz desmitgades beigâm.

Kad prezidents Frenklins Delano Rûzvelts parakstîja Sociâlâs drošîbas likumu 1935.gadâ valsts bija lîdzîgâ krustcelês. Kad cilvêki dzîvoja ilgâk un migrçja uz ekonomiskas aktivitâtes centriem vecie veidi kâ nodrošinât strâdnîkus bija nepieciešams atjauninât.

Gandrîz gadsimtu vêlak mês saskaramies ar lîdzîgu situâciju un lîdzîgu rîcîbas nepieciešamibu.

Makss Retigs ir politikas vadîtâjs DoorDash.

Vairak jasu lasa komentari:

Komentaru sadaļas Fortune.com paustie viedokli ir tikai to autoru viedokli un neatspoguļo obligati Fortune.com uzskatus un ticibas.