Kapteinis, kurš vadīja niršanas laivu, saņēma četru gadu cietumsodu par ugunsgrēku, kurā gāja bojā 34 cilvēki.

Kapteinis, kurš vadīja niršanas laivu, saņēma četru gadu cietumsodu par ugunsgrēku, kurā gāja bojā 34 cilvēki.

Scuba Dive Boat Captain Sentenced to Prison

A scuba dive boat captain has been sentenced to four years in prison and three years of supervised release for criminal negligence following a fire on board the vessel that resulted in the deaths of 34 individuals.

The Tragic Event

The fire, which occurred on September 2, 2019, was the deadliest maritime disaster in recent U.S. history. It led to changes in maritime regulations, congressional reform, and several ongoing lawsuits.

The Verdict

Captain Jerry Boylan was found guilty of one count of misconduct or neglect of ship officer last year. The charge is known as seaman’s manslaughter and holds maritime personnel accountable for disasters.

The Sentencing

During the sentencing, family members of the victims pleaded for the maximum 10-year sentence. Robert Kurtz, father of the sole deckhand killed, Alexandra Kurtz, addressed the court with a small container containing his daughter’s remains.

“This is all I have of my daughter,” he said.

Yadira Alvarez, mother of the youngest victim, 16-year-old Berenice Felipe, expressed her pain and held Boylan responsible for her daughter’s death.

“He’s not a victim. He is responsible for my daughter not being here,” Alvarez said through tears.

Boylan’s attorney read a statement expressing his condolences and remorse for the incident.

“I wish I could have brought everyone home safe,” the statement said. “I am so sorry.”

Judge George Wu considered Boylan’s age, health, and the unlikelihood of recurrence when determining the sentence, stating that Boylan’s behavior was reckless but did not warrant a 10-year sentence.

Boylan’s appeal is still in progress.

The Aftermath

Hank Garcia, whose son Daniel was among the victims, expressed his desire for prevention of similar incidents in the future.

“We all have a life sentence,” he told the court. “We are having a life sentence without these people that we love.”

The boat was anchored off Santa Cruz Island when it caught fire before dawn on the final day of a three-day excursion, sinking close to shore.

Boylan was the first to abandon ship, followed by four surviving crew members.

U.S. Attorney Martin Estrada hopes that holding Boylan accountable will bring some healing to the families.

Legal Proceedings

The prosecution has been ongoing for nearly five years, with an initial indictment of 34 counts of seaman’s manslaughter. However, Boylan’s attorneys argued for a single count due to the incident being a single event.

The exact cause of the fire remains undetermined, but prosecutors and defense assigned blame throughout the trial. The government claimed Boylan failed to post a required night watch and did not properly train his crew in firefighting.

Attention now turns to several ongoing lawsuits, including one filed by Truth Aquatics under a maritime law provision that limits liability to the value of the remains of the boat.

Following the sentencing, Susana Solano, who lost three daughters and their father in the fire, expressed her disappointment with the outcome.

“I’m extremely disappointed,” she said. “It’s just heartwrenching.”

Niršanas laivu kapteinis nosūtīts uz cietumu

Niršanas laivu kapteinis ir nosūtīts uz četriem gadiem cietumā un trīs gadus uzraudzībā pēc kriminālās neuzmanības, kas izraisīja ugunsgrēku uz kuģa un izraisīja 34 cilvēku nāvi.

Tragiskais notikums

Ugunsgrēks, kas notika 2019. gada 2. septembrī, bija nāvējošākā jūras katastrofa nesenajā ASV vēsturē. Tas izraisīja izmaiņas jūras noteikumos, kongresa reformu un vairākas turpināmās tiesvedības.

Spriedums

Kapteinis Džerijs Boilans tika atzīts par vainīgu vienā apsūdzībā par kuģa virsnieka pārkāpumu vai neuzmanību pagājušajā gadā. Apvainojums ir pazīstams kā jūrnieku slepkavība un uzliek atbildību jūras personālam par katastrofām.

Notiesāšana

Notiesāšanas laikā upuru ģimenes locekļi lūdza maksimālo 10 gadu sodu. Roberts Kurcs, vienīgās bojāgājušās klāja strādnieces Aleksandras Kurcas tēvs, tiesas priekšā uzrunāja ar mazu trauku, kurā bija viņa meitas atliekas.

“Tas ir viss, kas man no manas meitas atlicis,” viņš teica.

Jadira Alvareza, jaunākās upura, 16 gadus vecās Berenices Felipe māte, izteica savu sāpi un uzskatīja Boilanu par atbildīgu par savas meitas nāvi.

“Viņš nav upuris. Viņš ir atbildīgs par to, ka manas meitas vairs nav,” Alvareza teica caur asarām.

Boilana advokāts tiesas priekšā lasīja paziņojumu, kurā izteica līdzjūtību un nožēlu par notikušo.

“Es vēlētos būtu varējis visus droši nogādāt mājās,” teikts paziņojumā. “Es ļoti atvainojos.”

Tiesnesis Džordžs Vu nosakot sodu ņēma vērā Boilana vecumu, veselību un atkārtošanās neiespējamību, norādot, ka Boilana rīcība bija neapdomīga, bet nenostrādātu 10 gadu sodu.

Boilana apelācija joprojām turpinās.

Sekas

Hanks Garsija, kura dēls Daniels bija starp upuriem, pauda savu vēlmi novērst līdzīgus notikumus nākotnē.

“Mums visiem ir mūža sods,” viņš teica tiesai. “Mums ir mūža sods bez šiem mums mīļajiem cilvēkiem.”

Kuģis bija enkurots pie Santakrūzas salas, kad tas aizdegās pirms rītausmas pēdējā trīs dienu ekskursijas dienā un nogrima tuvu krastam.

Boilans bija pirmais, kas pameta kuģi un peldēja prom no tā. Vēl četri izdzīvojušie apkalpes locekļi pievienojās viņam.

ASV prokurors Martins Estrada cer, ka Boilana saukšana pie kriminālatbildības sniegs zināmu dziedināšanu ģimenēm.

Tiesvedības gaita

Tiesvedība turpinās jau gandrīz piecus gadus, sākotnēji Boilans tika apsūdzēts 34 jūrnieku slepkavības punktos. Tomēr Boilana advokāti iebilda pret vienu punktu sakarā ar to, ka incidents bija viens notikums.

Lai gan ugunsgrēka precīzs cēlonis uz “Conception” paliek nenoteikts, prokurori un aizstāvji tiesas laikā izvirzīja apsūdzības. Valdība apgalvoja, ka Boilans nepublicēja nepieciešamo nakts sardzi un nepareizi apmācīja savu apkalpi ugunsdzēsībā.

Tagad uzmanība tiek pievērsta vairākām turpināmām tiesvedībām, tostarp vienai, ko iesniedza Patiesības Akvatiķi saskaņā ar jūras tiesību normas noteikumu, kas ierobežo atbildību līdz kuģa paliekas vērtībai.

Pēc ceturtdienas notiesāšanas Susana Solano, kura zaudēja trīs savas meitas un viņu tēvu kuģa ugunsgrēkā, pauda vilšanos par iznākumu.

“Es esmu ārkārtīgi vīlusies,” viņa teica. “Tas ir tik sirdi plosoši.”