Google darbinieki iztaujā Sundar Pichai un finanšu direktori Ruth Porat, kāpēc viņi nesaņem algu paaugstinājumu, neskatoties uz izcilajiem ienākumiem.

Google darbinieki iztaujā Sundar Pichai un finanšu direktori Ruth Porat, kāpēc viņi nesaņem algu paaugstinājumu, neskatoties uz izcilajiem ienākumiem.

Google’s Financial Success Not Reflected in Employee Compensation

Google has been performing well financially, with a 15% increase in revenue year-over-year and operating margins expanding to 32% from 25%. Shareholders are pleased as earnings per share approach $2. However, Google employees feel they are not receiving their fair share of the company’s success, a concern raised during a recent all-hands meeting with CEO Sundar Pichai and CFO Ruth Porat.

Questions were raised about the company’s declining morale, the duration of cost-cutting measures, and why Google’s impressive performance isn’t reflected in employee paychecks.

“We’ve noticed a significant decline in morale, increased distrust, and a disconnect between leadership and the workforce,” one employee commented. “How does leadership plan to address these concerns and regain the trust, morale, and cohesion that have been foundational to our company’s success?”

“Despite the company’s stellar performance and record earnings, many Googlers have not received meaningful compensation increases,” another top-rated question stated. “When will employee compensation fairly reflect the company’s success, and is there a conscious decision to keep wages lower due to a cooling employment market?”

Internal Politics and Layoffs

While Google’s parent company Alphabet has seen its shares rise approximately 23% this year, it has been a turbulent time for internal politics. The company faced resistance over return-to-office mandates and desk-sharing policies aimed at maximizing office space efficiency. Office attendance was even integrated into performance reviews after employees resisted returning to their desks full-time.

Layoffs have also cast a shadow over the company, with several hundred jobs cut across hardware and central engineering teams, as well as Google Assistant. Further layoffs were reported in April, though affected employees could reapply for other internal jobs.

Last year, Pichai apologized for layoffs, citing hiring for a different economic reality than the present. More recently, 28 workers were fired for protesting a contract with Amazon for the Israeli government.

Growth and Efficiency

In response to employee concerns, Porat emphasized Google’s focus on investing in growth and maintaining that revenue should grow faster than expenses. She admitted that management had made mistakes in the past when expenses grew faster than revenues.

Pichai acknowledged leadership’s responsibility for these issues and mentioned that the company is still working through a transition period, cutting expenses, and driving efficiencies. He also faced criticism for hiring too many people during the pandemic.

Google plans to continue investing in its priorities and will offer staff pay raises this year, including increased salary, equity grants, and bonuses.

Despite these assurances, Google has faced criticism for undervaluing its staff’s work. Venture capitalists have commented on the prevalence of “fake work” within large corporations like Google.

Google finanšu panākumi nav atspoguļoti darbinieku atalgojumā

Google finansiāli veic labi, ar 15% pieaugumu ieņēmumos gadu pēc gada un darbības peļņas maržas paplašināšanos līdz 32% no 25%. Akcionāri ir apmierināti, jo peļņa uz akciju tuvojas 2 dolāriem. Tomēr Google darbinieki jūtas, ka viņi nesaņem savu taisnīgo daļu no uzņēmuma panākumiem, kas tika izvirzīts nesenajā visu roku sanāksmē ar izpilddirektoru Sundaru Pičaju un finanšu direktori Rūtu Poratu.

Tika uzdoti jautājumi par uzņēmuma morāles samazināšanos, izmaksu samazināšanas pasākumu ilgumu un to, kāpēc Google iespaidīgā snieguma nav atspoguļots darbinieku algās.

“Mēs esam pamanījuši ievērojamu morāles samazināšanos, uzticības samazināšanos un atsvešināšanos starp vadību un darbiniekiem,” komentēja viens darbinieks. “Kā vadība plāno risināt šīs problēmas un atjaunot uzticību, morāli un saskaņu, kas ir bijušas mūsu uzņēmuma panākumu pamatā?”

“Neskatoties uz uzņēmuma izcilu sniegumu un rekordlielu peļņu, daudzi Googleriem nav saņemti nozīmīgi atalgojuma palielinājumi,” teica vēl viens augsti novērtēts jautājums. “Kad darbinieku atalgojums godīgi atspoguļos uzņēmuma panākumus, un vai ir apzināts lēmums saglabāt zemākas algas dēļ atdziestoša nodarbinātības tirgus?”

Iekšējā politika un atlaišana

Lai arī Google mātesuzņēmuma Alphabet akcijas šogad ir pieaugušas aptuveni par 23%, tas ir bijis sarežģīts laiks iekšējai politikai. Uzņēmums saskārās ar pretestību pret atgriešanās birojā prasībām un galda koplietošanas politiku, kas bija vērsta uz biroja telpu efektivitātes maksimizēšanu. Biroja apmeklējums tika iekļauts veiktspējas pārskatos pēc tam, kad darbinieki pretojās pilna laika atgriešanai pie saviem galdiem.

Atlaišana arī ir ēnojusi uzņēmumu, ar vairākiem simtiem darbavietu samazinājumiem aparatūras un centrālajās inženierijas komandās, kā arī Google Assistant. Tālāk atlaišana tika ziņota aprīlī, lai gan ietekmētie darbinieki varēja pieteikties citiem iekšējiem darbiem.

Pagājušajā gadā Pičajs atvainojās par atlaišanu, norādot uz nodarbinātību citai ekonomiskajai realitātei nekā pašreizējai. Nesen 28 darbinieki tika atlaisti par protesta rīkošanu pret līgumu ar Amazon Izraēlas valdībai.

Izaugsme un efektivitāte

Atbildot uz darbinieku bažām, Porate uzsvēra Google fokusu uz izaugsmes ieguldījumiem un uzturēja, ka ieņēmumiem jāaug ātrāk nekā izdevumiem. Viņa atzina, ka vadība pagātnē ir pieļāvusi kļūdas, kad izdevumi auga ātrāk nekā ieņēmumi.

Pičajs atzina vadības atbildību par šiem jautājumiem un minēja, ka uzņēmums joprojām strādā pie pārejas perioda, samazinot izdevumus un veicinot efektivitāti. Viņš arī saskārās ar kritiku par pārāk liela darbinieku skaita nodarbināšanu pandēmijas laikā.

Google plāno turpināt ieguldīt savās prioritātēs un šogad piedāvās darbiniekiem algas paaugstinājumu, ieskaitot palielinātu algu, akciju piešķiršanu un bonusus.

Neskatoties uz šiem apstiprinājumiem, Google ir saskāries ar kritiku par sava personāla darba novērtējumu. Riska kapitālisti ir komentējuši “viltus darba” izplatību lielos uzņēmumos kā Google.